Liberecký kraj má transparentní účet

Další prvenství mezi veřejnými institucemi, které si připisuje Liberecký kraj v rámci celé České republiky, je zavedení aplikace tzv. transparentního účtu. Od 17.7.2013 tak mají všichni, kdo mají přístup na internet, pod kontrolou veškeré platební operace probíhající na účtech Libereckého kraje.

„S aplikací transparentního účtu se lidé mohli setkat již při prezidentských volbách. Mohli sledovat, kdo podporuje jakého kandidáta a přispívá na jeho kampaň. Nyní budou moci kontrolovat také první veřejnou instituci, kterou je právě Liberecký kraj. Je to další nástroj k otevření Krajského úřadu Libereckého kraje občanům. Zároveň nutno podotknout, že jde i o splnění dalšího předvolebního slibu strany Starostové pro Liberecký kraj,“ řekl na tiskové konferenci náměstek hejtmana LK pro ekonomiku Marek Pieter s tím, že ovládání aplikace je stejně jednoduché jako před časem spuštěný rozklikávací rozpočet. Tiskové konference se zúčastnil také hejtman LK Martin Půta.

Celá aplikace k procházení účtů Libereckého kraje je umístěna na odkazu: http://ekonomicky-odbor.kraj-lbc.cz/transparentni-ucty .

Pokračování textu Liberecký kraj má transparentní účet

234 dny poté

Co se za 234 dní povedlo:

 • Schválení úsporného rozpočtu na rok 2013 (snížení výdajů o 26% v resortu hejtmana)
 • Optimalizace tiskových zařízení (úspora 300 tis. Kč/rok)
 • Zasedání ZLK on-line + umístění záznamu
 • Snížení výdajů na kluby zastupitelů – tajemníci z 2 500,-Kč/zastupitele na 2 000,-Kč/zastupitele – (roční úspora 270 000,-Kč)
 • Zrušení programu 99 (porcování medvěda)
 • Zrušení uvolněné funkce předsedy dopravního výboru (trafika pro p.Titu KSČM)
 • Facebookové stránky Libereckého kraje
 • Schválen transparentní Dotační fond Libereckého kraje – poprvé použit proces veřejného připomínkování (Navýšení podpory v grantovém fondu z plánovaných 20,6 mil.Kč na 80,75 mil.Kč)
 • Spuštění aplikace – Rozklikávací rozpočet
 • Uveřejňování faktur, objednávek, smluv – v současné době první řešení smlouvy a objednávky na: http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/smlouvy-a-objednavky
 • Prodej či pronájem bytů určených pro radní LK – prodej 1 byt a využití pro resort
 • Určení zbytného majetku Libereckého kraje
 • Změna způsobu financování investiční akce „Nemocnice Česká Lípa“ – úspora 37 mil.Kč
 • Nákup energií pro Liberecký kraj a jeho příspěvkové organizace včetně obcí na komoditní burze – úspora 30 mil.Kč/rok
 • Prodej 1bytu a 3 bytů dříve využívanými radními LK pro klienty sociálních služeb
 • Ukončení administrace externími administrátory – využití odborníků na oddělení veřejných zakázek KÚ
 • Otevřené veřejné zakázky s využíváním profilu zadavatele (úspora 66 mil.Kč v roce 2013)
 • Uveřejňování materiálu pro jednání zastupitelstva Libereckého kraje
 • Uveřejňování zápisů z jednání Rady Libereckého kraje
 • Jako první kraj zavedení uveřejňování smluv prostřednictvím Portálu veřejně správy
 • Schváleny Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje
 • Schváleny Zásady k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
 • Transparentní účet LK
 • Vyčlenění prostředků na spoluúčast LK na obnovu majetku poškozeného povodní 2013
 • Snížení sazeb u správce bankovních účtů LK – Komerční banky (úspora 300 tis.Kč)
 • Změna vydavatele Opuscard – snížení ročních provozních výdajů o 1 mil.Kč
 • Přihlášení KÚLK do Národní ceny kvality – model EFQM
 • Zavedení systematického managementu hospodaření energií podle ČSN EN 50001

(Marek Pieter)

Závěrečný účet LK za rok 2012

Celkové skutečné příjmy kraje v roce 2012 dosáhly objemu 6 856 285 tis. Kč a celkové skutečné výdaje kraje v roce 2012 dosáhly úrovně 7 022 239 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů kraje dosáhlo v roce 2012 výše -165 954 tis. Kč. Výsledné záporné saldo hospodaření kraje je kryto změnou stavu finančních prostředků na bankovních účtech kraje a finančními prostředky z částečného čerpání úvěrových zdrojů na „program“ revitalizaci mostů na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje.

Rozpočtově (v tis. Kč):

Ukazatel

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

skutečnost

plnění

Daňové příjmy

2 076 000

2 082 464

2 194 817

105,40%

Nedaňové příjmy

166 991

330 072

353 309

107,04%

Kapitálové příjmy

0

19 541

19 548

100,04%

Přijaté transfery

84 887

4 289 139

4 288 611

99,99%

Příjmy celkem po konsolidaci

2 327 878

6 721 217

6 856 285

102,01%

Běžné výdaje

2 136 130

6 774 705

6 358 365

93,85%

Kapitálové výdaje

144 873

1 313 386

663 874

50,55%

Výdaje celkem po konsolidaci

2 281 003

8 088 091

7 022 239

86,82%

Saldo příjmů a výdajů

46 875

-1 366 875

-165 954

x

Účetně:

HV2012 = disponibilní zdroje k 31.12.2012 ( 1 085 518 850,89) – kapitola 923 (852 995 829,1) = 232 484 540,39

Kompletní Zpráva je ke stažení ve formátu DOC.

Marek Pieter, náměstek hejtmana
pro řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky

Liberecký kraj nakoupil na burze energie o čtvrtinu levněji

Liberecký kraj 12. června nakoupil na Českomoravské komoditní burze zemní plyn a elektřinu o čtvrtinu levněji než za ně platí v současnosti.
Ušetřil tak přes 33 miliónů Kč.

Ke sdruženému nákupu elektřiny se přidalo 17 obcí, k nákupu plynu pak deset.

„Společně s krajem, našimi příspěvkovými organizacemi a firmami ušetříme dohromady 33,6 milionů korun,“ informoval náměstek hejtmana LK pro ekonomiku Marek Pieter.

Kraj podle něj na burze nakupoval 32.989 megawathodin elektřiny a 101.830 megawathodin plynu. V současných cenách by za ně zaplatil více než 138,2 milionu korun. Na burze se ale cena dostala v licitaci o více než čtvrtinu níže.

Pokračování textu Liberecký kraj nakoupil na burze energie o čtvrtinu levněji

Liberecký kraj jako první v republice spustil rozklikávací rozpočet

Liberecký kraj jako první kraj v České republice spouští další nástroj k dosažení maximální otevřenosti úřadu při nakládání s veřejnými finančními prostředky – rozklikávací rozpočet Libereckého kraje. Stává se tak první institucí, která nabízí aktuální přehled rozpočtu na svých internetových stránkách, a to zejména v rozsahu schválených očekávaných příjmů a jejich skutečné plnění a současně schválené objemy výdajů včetně jejich skutečného čerpání.

Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky:

Liberecký kraj je po hlavním městě Praze prvním krajem, který spouští takovýto nástroj pro kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky. Oproti rozklikávacímu rozpočtu Prahy ale jdeme více do hloubky, a to tím, že veřejnosti nabízíme k nahlédnutí veškeré položky rozpočtu.

 • Rozpočet je seznam veškerých plánovaných výdajů a příjmů.
 • Rozklikávací rozpočet – nástroj na kontrolu a řízení financí – on-line kdekoliv kde je připojení k internetu
 • V rozklikávacím rozpočtu můžete poznat co platí a za kolik platí Liberecký kraj např. školská zařízení, kolik stojí jednotlivé investiční akce, kolik stojí provoz zdravotnické záchranné služby apod.
 • Možnost sledovat na smartphonech, noteboocích, tabletech
 • Liberecký kraj je první kraj, který nabízí takto podrobnou aplikaci (do konkrétních položek a zároveň s finančním plněním v kalendářním roce)
 • Vhodný doplněk již k realizovanému uveřejňování objednávek, smluv a faktur

Rozklikávací rozpočet je uveřejněn na hlavní stránce oficiální webové stránky Libereckého kraje (www.kraj-lbc.cz) v sekci Úřední deska, pod odkazem Rozpočet a závěrečný účet.

Další informace naleznete v článku na http://www.kraj-lbc.cz//id:194659

Otevřené a férové soutěže začaly šetřit kraji peníze

Značných finančních úspor dosáhl Liberecký kraj při soutěžení veřejných zakázek. A to především  z důvodu,  že  nové  vedení  přestalo  využívat  služeb  externích  administrátorů.
Máme plně kompetentní a fungující tým, který dokáže administrovat veřejné zakázky zcela efektivně. Nevidím důvod, proč by Liberecký kraj měl vydávat finance na služby, které musí zvládnout sám“, řekl Marek Pieter, náměstek hejtmana (řízení ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky).

Nižší konečné ceny se dosáhne především vhodným uveřejňováním na profilu zadavatele či oslovováním širšího počtu uchazečů. Zatím u 16 zakázek (v hodnotě 74.639.114,- Kč) byly úspory ve výši 25.832.529,- Kč (34,6 % z předpokládané hodnoty zakázek). Tyto peníze mohou být nadále využity na realizaci dalších projektů.

Jako příklad můžeme uvést zakázku na projektovou dokumentaci Domov pro osoby se zdravotním postižením (Nový Bor I, Nový Bor II, Cvikov) – předpokládaná hodnota zakázky činila 3.419.500,-Kč. Bylo podáno 19 nabídek, přičemž vítězný uchazeč dodá projektovou dokumentaci za 1.033.500,-Kč bez DPH. Úspora je tedy 2.386.000,-Kč (75%).

Dále, projekty revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu spolu s rekonstrukcí čtyř mostů  v celkové předpokládané  hodnotě  34.136.964,-Kč,  nakonec  důsledným  soutěžením přinesly úsporu 14.728.214,-Kč (43 %).

Věřím, že se nám bude dařit takto efektivně soutěžit i nadále“, dodal Marek Pieter.

Další informace:
Mgr. Kateřina Malá,
tajemnice, 723 876 742

Liberecký kraj se chystá nakoupit elektřinu a plyn na burze

Liberec – Liberecký kraj se chystá nakoupit elektřinu a plyn na komoditní burze. Účast nabízí i městům a obcím v regionu. Na setkání se starosty o tom v úterý informoval ekonomický náměstek hejtmana Marek Pieter (Starostové pro Liberecký kraj).

Od nákupu na burze si kraj slibuje výrazné úspory nákladů, třeba Česká Lípa při nedávném nákupu elektřiny na komoditní burze snížila náklady na příští rok ve srovnání s tím letošním zhruba o čtvrtinu. Pokračování textu Liberecký kraj se chystá nakoupit elektřinu a plyn na burze

Prioritou kraje nemůže být rekonstrukce voliéry pro fretky

MFDnes 4. 10.

Sociální demokraté, kteří vládli Libereckému kraji uplynulé čtyři roky, dovedli k dokonalosti tzv. „porcování medvěda“, tedy program s oficiálním názvem G99. Co vám na něm, jako Starostům, nejvíc vadilo?

Především neexistence pravidel pro posuzování a hodnocení jednotlivých žádostí, které jsou podpořeny víc podle toho, kdo žádost přinese, a ne podle obsahu žádosti. Bohužel i částka, která se porcuje, je mnohem vyšší, než objem peněz, který je vyčleněn na pravidelné grantové programy, které kontrolují jednotlivé odbory Libereckého kraje, a následně hodnotí výbory, a poté schvalují rada a zastupitelstvo Libereckého kraje.

Na druhou stranu je peněz v krajském rozpočtu málo. Když by se částka na „medvěda“ rozptýlila mezi víc žadatelů, tak by z toho nikdo nic neměl. Takhle se alespoň někomu pomůže. Pokračování textu Prioritou kraje nemůže být rekonstrukce voliéry pro fretky