Náměstek Pieter: ČSSD opět dokázala svou neodbornost, tentokrát v oblasti zadávání veřejných zakázek!

Dlouho jsem se rozmýšlel, zda mám na článek Klubu krajských zastupitelů ČSSD nazvaného Krajské veřejné zakázky vzbuzují mnoho otázek (viz: http://www.parlamentnilisty.cz/article.aspx?rubrika=1410&clanek=312920), konkrétně na názory Víta Příkaského týkající se zadávání veřejných zakázek vůbec reagovat.

Nakonec jsem se rozhodl, že ač jde v sociální demokracii o zkušené krajské politiky, mnohdy kdysi zasedající v Radě LK, trocha opakování jim neuškodí.

Už údiv nad termínem předpokládaná hodnota zakázek je podezřelý. Její stanovení je totiž celorepublikově stejné. Předpokládané hodnoty veřejných zakázek jsou stanovovány v souladu se zákonem – z informací z předchozích zakázek, průzkumu trhu, na základě cenové soustavy ÚRS (ucelený systém pro oceňování stavební produkce), případně jiným vhodným způsobem. Nemění se tedy postup při porovnávání za doby vládnutí ČSSD+SOS+KSČM a současné koalice SLK+ZpLK. Je tedy nesmyslné tvrzení o papírovém navýšení hodnot veřejných zakázek, jelikož to není dle této praxe možné.

Téma kamenný hospic – nejsme věštci, jako členové ČSSD, kteří bohužel za svého působení nepřipravili ani projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení, ani tedy realizační dokumentaci a rozpočet výstavby a už vůbec nezajistili financování výstavby.

Práce na realizaci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele Hospice se konečně začaly realizovat po nástupu nového vedení. Předpokládaná cena zakázky (122,9 mil. Kč bez DPH) vyšla z projektové dokumentace a rozpočtu stavby, nestanovila ji koalice, ale vycházela z podkladů autorizované osoby a je hloupé ji porovnávat s neodborným výkřikem o ceně ze strany ČSSD, anebo porovnávat předpokládanou hodnotu s DPH s nabídkou uchazečů bez DPH (rozmezí podaných nabídek je od 81,6 mil. Kč do 115,4 mil. Kč bez DPH!).

Opakuji – stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky vychází v podstatě z průměrných cen na trhu za předcházející období (většinou jeden rok), je tedy zřejmé, že předpokládaná hodnota nebyla nijak nadhodnocena.

Na základě materiálu „přehled veřejných zakázek projednaných na zasedáních Rady LK“ je nám vytýkáno, že ze šesti řízení musela RLK hned 3 zrušit. Ale z tohoto materiálu je také hned patrné, že RK postupovala v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, který již od 1. 4. 2012 ukládá zadavateli povinnost zrušit zadávací řízení v případě, kdy zbyde k hodnocení pouze 1 nabídka, jako tomu bylo u dvou zrušených řízení.

V případě dalšího řízení nezbyla k hodnocení žádná nabídka. Uchazeči jsou vylučováni ze zadávacích řízení z důvodů chyb v předložených rozpočtech, které si různě upravují, nebo neodůvodní nízké nabídkové ceny, tak jak to požaduje zákon. Tyto informace jsou v předloženém materiálu uvedeny.

Téma Magazín LKhodnotící komise postupuje plně v souladu se zákonem. Pokud jsou nějaké nejasnosti, je komise povinna si je nechat od uchazečů vysvětlit. Tyto nejasnosti nezpůsobil zadavatel – Liberecký kraj, ale uchazeči svými předloženými nabídkami.

Zdůrazňuji – vyšší úspora při realizaci veřejných zakázek spravovaných za SLK oproti ČSSD je díky tomu, že všechny zakázky jsou otevřené a jsou uveřejňovány se svou historií spolu s dokumenty na profilu zadavatele i v nižším, než zákonem nastaveném limitu. Tím je dána i současná dobrá praxe – neoslovování stále stejného okruhu uchazečů o zakázku a získání většího počtu nabídek na VZ.

Navíc – do hodnotících komisí mohou, na rozdíl od minulé krajské vlády, delegovat své zástupce všechny politické kluby, tedy i ČSSD. Klub ČSSD však bohužel tohoto práva například oproti klubu KSČM hojně nevyužívá. Obdobně ČSSD nevyužilo nabídku na aktivní práci v komisi pro veřejné zakázky, v níž mohlo své nápady postoupit oponentuře a případně realizovat.

Pokud se členové Klubu krajských zastupitelů ČSSD vidí jako odborníci na zakázky, tak nevím proč si Liberecký kraj v minulosti najímal externí administrátory v letech (2009-2013) v hodnotě 13,2 mil. Kč (musí v současné době řešit porušení zákona při administraci a s tím spojené sankce 7,2 mil. Kč).

Překvapuje mě, že bývalý radní, který neměl ve svém resortu na starosti veřejné zakázky, ale byl v Radě LK i pro evropské projekty již za koalice s ODS, a následně i náměstkem v  koalici se SOS a KSČM, nezná zákon o veřejných zakázkách a směrnice podle kterých LK soutěží.

Oddělení veřejných zakázek je proto připravené udělat členům ČSSD školení k uvedené problematice, aby případné další reakce měly reálný a fundovaný základ.

Marek Pieter, náměstek hejtmana LK, pověřený vedením resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky.